Wednesday, 1441/6/11 corresponding to 05 February 2020

إعلان شركة اللجين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول )